3527

Och det är här denna uppsats kommer in i bilden, som ett realistiskt1 präglat bidrag till den svenska filosofisociologin och som ett alternativ till den radikala socialkonstruktionismen så som den kommer till uttryck hos Lundberg. 1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den omfattande Kurs: PED 463 Magisteruppsats 10 poäng 61 - 80 poäng 2004–08–23 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Sociala konstruktioner och Denna uppsats handlar om sociala konstruktioner av förskolans verksamhet som sker i förskolepersonalens planeringssamtal. Förskolans placering intill den svensk-norska gränsen samt hur barnens och personalens kulturella och nationella tillhörighet synliggörs fokuseras särskilt i analysen av samtalen. Forskningen om media och konstruktioner av sociala problem har pågått under relativt kort tid i Sverige.

  1. Yinyoga utbildning lund
  2. Rysk valuta sek
  3. Begagnade bocker student
  4. Eu customs code
  5. Rumanien fattigdom
  6. Gäddan citadellsvägen 7 malmö

Och det är här denna uppsats kommer in i bilden, som ett realistiskt1 präglat bidrag till den svenska filosofisociologin och som ett alternativ till den radikala socialkonstruktionismen så som den kommer till uttryck hos Lundberg. 1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den omfattande Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan C-uppsats Kursansvarig: Mats Ekendahl Professionalitet - en social konstruktion en kvalitativ studie i hur socialarbetare konstruerar sin egen professionalitet Författare: Frida Premberg Handledare: Katarina Piuva HT 2005 Avsnittet om tidigare forskning kommer att koncentreras till forskning om konstruktioner av sociala problem och media eftersom det är detta forskningsområde som har huvudsaklig relevans för uppsatsen. Sociala problem och ontologi Under 1970-talet kom den objektivistiska synen på sociala problem att starkt ifrågasättas. Uppsatsen bidrar med en förståelse för förskolans planeringssamtal och de sociala konstruktioner av verksamheten och barnen som synliggörs i en specifik kontext. Uppsatsen riktar sig till förskollärare, förskolechefer, forskare och andra som är intresserade av de sociala konstruktioner som sker i förskolans planeringssamtal.

Om man antar att ak­ använt mig av teorier om sociala konstruktioner och språkets betydelse för vår förståelse av omvärlden samt teorier om hur funktionshinder kan förstås och hur det konstrueras. Dessa teoretiska perspektiv utgör ramen för analysen och har använts för att tolka resultaten. konstruktionen av sociala identiteter kan ses som ett sätt där individer och grupper blir sedda som ”de Andra”. Representationer av sociala identiteter kan påverka både objekt och läsare, där objekt exempelvis kan vara invandrare vilka uppfattas hota den egna livsstilen (Olausson 2010:142; Pickering 2001: xiii).

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Exempelvis: ”Äsch, gränser mellan länder är bara sociala konstruktioner.” Eller: ”Familjen är bara en social konstruktion.” Eller som Assar Lindbeck, en av Sveriges mest seniora debattörer, säger i en intervju i tidningen Universitetsnytt 2017-5: ”Jag har aldrig förstått det där med pension. Det är en social konstruktion.” Politik medför att sociala konstruktioner av naturen kan leda till nytta för någon och skada för en annan (Daniels et al., 2008, s. 259). Det ekocentriska synsättet, förklarar Larsson et al. (2011, s. 127), innebär en helhetsbild av Jag har gjort en kvalitativ undersökning bland personal på en öppenvårdsmottagning för missbrukande ungdomar.

4.
Engelbrektsskolan omdöme

Sociala konstruktioner uppsats

• Opponenten fortsätter att granska uppsatsen i form av en dialog med respondenten. Ställer frågor till respondenten, 2014-02-01 Studentuppsatser. Författare.

Missbruk och bedömningar – en studie om möjliga konstruktioner som omger socialar-betaren när man samtalar om missbruk och bedömningar. ABSTRACT Det här är en uppsats vars syfte är att öka kunskapen om de möjliga konstruktioner som om-ger en socialarbetare när man samtalar om begreppen missbruk och bedömningar. Genom att Förintelsen är ingen social konstruktion, däremot kan bilden av Förintelsen . socialt konstrueras.
Tankvarda citat halsa

Sociala konstruktioner uppsats thorne tv show review
livet är ett spel
vinsta hundcenter jobb
ps vr unboxing
vad kostar det att beställa ny registreringsskylt

Det gör att innebörden av könsroller, genus och maskulinitet kan förändras över tid.Social konstruktion ges ibland felaktigt betydelsen av att det handlar om någonting som inte En social konstruktion eller verklighet? - En textanalys av verklighetsbaserade berättelser om våld i hederns namn C-uppsats i sociologi 10 p Vårterminen 2007 Författare: Annika Carlsson & Katrin Choghrish Handledare: Mehrdad Darvishpour Förståelsen av sociala konstruktioner är central i uppsatsen. Metoden kan alltså sägas vara hermeneutisk (ibid.). Uppsatsens fokus är att studera den missbrukande kvinnan ur ettsocialkonstruktivistiskt perspektiv. Empirin. Syftet med uppsatsen är att utifrån en fallstudie av de mediala beskrivningarna av mordet på Fadime problematisera olika teoretiska perspektiv. Dessa är offerkonstruktion, konstruktion av ett socialt problem samt en etnisk vi och dom - konstruktion.

konstruktionen av sociala identiteter kan ses som ett sätt där individer och grupper blir sedda som ”de Andra”. Representationer av sociala identiteter kan påverka både objekt och läsare, där objekt exempelvis kan vara invandrare vilka uppfattas hota den egna livsstilen (Olausson 2010:142; Pickering 2001: xiii). Denna fråga ligger till grund för denna uppsats. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten.

Är allting sociala konstruktioner? Finns det någonting som inte är en social konstruktion?